ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vážení rodičia,

ak ste sa rozhodli venovať 2% (3%) dane z vašich príjmov pre Rodičovské združenie pri ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji, ktoré je registrované Notárskou komorou ako prijímateľ, potom Vám predkladáme postupnosť krokov, ktoré treba urobiť.

Výška 2% zaplatenej dane musí byť minimálne 3,32 € pre fyzickú a 8,30 € pre právnickú osobu. Fyzické osoby môžu poukázať 2% alebo 3% z dane v prospech jedného prijímateľa. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% alebo 2% z dane v prospech viacerých prijímateľov, pričom minimálna čiastka v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.

Ak ste zamestnanec a nepodávate si sami daňové priznanie:

Do 15. 2. 2017 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2%. Potom vyplňte

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane

kde už máte vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá doručte do 30. 4. 2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste fyzická osoba, zamestnanec a sami si podávate Daňové priznanie:

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie
V Daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa.

Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba:

Právnické osoby môžu poukázať 1,5% resp. (2%) z dane viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.
V daňovom priznaní pre právnické osoby v Časti IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Výpočet 1,5% alebo (2%) z dane z príjmov právnickej osoby:
Ak ste v roku 2016 nepoukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,5% z dane. V DP časť IV., kolónke 3 vyznačíte, že poukazujete iba 1,5% z dane.

Ak ste v roku 2016 poukázali finančný dar minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane. V DP časť IV., v kolónke 1 a 2 vyznačíte, že poukazujete 2% z dane.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (podľa Vášho sídla).

Údaje o prijímateľovi:
Názov: Rodičovské združenie pri ZŠ M. R. Štefánika
Sídlo: SNP č. 3, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 17319617
SID: 085
Právna forma: Občianske združenie

viac na stránke: www.rozhodni.sk

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji