OZNAMY

Vyučovanie od 26.10.2020

Od 26.10.2020 do 27.11.2020 v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ bude vyučovací proces v našej ZŠ prebiehať nasledovne:

Vyučovanie na 1.stupni prebieha prezenčne podľa platného rozvrhu.

Vyučovanie na 2. stupni prebieha dištančne podľa upraveného rozvrhu v nasledovných predmetoch:

Anglický jazyk, Matematika, Slovenský jazyk a literatúra, Dejepis, Biológia, Geografia, Občianska náuka , Nemecký jazyk, Fyzika, Chémia.

Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Telesná výchova, Etická výchova, Náboženská výchova, Technika, Informatika  sa dištančne nevyučujú.

Ranná ŠKD je naďalej zrušená, ŠKD je v popoludňajších hodinách v prevádzke do 16:30 hod. 

V prípade zmien Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage a web stránok školy.

Prerušenie vyučovania 

 

Vážení rodičia,

pre potreby sociálnej poisťovne a čerpania OČR  zverejňujeme v prílohách jednotlivé prerušenia vyučovania  z dôvodu karanténnych opatrení v školskom roku 2020/2021 v chronologickom poradí od septembra 2020.

Riaditeľstvo školy

 

Vážení rodičia a žiaci!

Školské vyučovanie začne riadne od 02.09.2020. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

Organizácia vyučovania 2.9.2020

  • 7:30 – 8:00 hod : vstup do budovy školy: 2.-4. ročník hlavný vchod, 5.-9. ročník zadný vchod (od jedálne), dezinfekcia rúk, ranný filter + odovzdávanie tlačív, odchod do tried (prezuvky nie sú potrebné)
  • 8:00 – cca 8:45: Slávnostné otvorenie školského roka, úvodné info v triedach s triednymi učiteľmi
  • od  8:30 hod. postupný odchod z budovy školy: 2.-4. ročník hlavný vchod, 5.-9. ročník zadný vchod
  • Školský klub detí ani školská jedáleň nebudú v daný deň v prevádzke.  

V čase 02.09. – 14.09.2020 je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2. stupňa povinné. Žiaci 1. stupňa budú používať rúška vo všetkých priestoroch mimo svojej triedy. Preto žiadame zákonných zástupcov, aby pre svoje dieťa zabezpečili každý deň 2 rúška a jednorazové papierové vreckovky.

Pri prvom nástupe žiaka do ZŠ je zákonný zástupca povinný predložiť čestné prehlásenie a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (obe tlačivá sú k dispozícii nižšie).

Podrobnejšie informácie o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v ZŠ pre školský rok 2020/2021 nájdete na stránke www.minedu.sk.

Oznam pre prváčikov a ich rodičov

Vážení rodičia, milé prváčence,

dňa 2.9.2020 sa stretneme v areáli školy v čase od 8:00 – 8:15 hod. Odovzdáte vyplnené tlačivá „Vyhlásenie zákonného zástupcu“ a „Čestné prehlásenie“ (príloha 1 a 2).  Od 8:15 sa v sprievode p. učiteliek presuniete do tried. V záujme všetkých zúčastnených Vás prosíme  o použitie rúšok a pri vstupe do budovy školy o dezinfekciu rúk. Podrobné info podajú v triedach Vaše p. učiteľky. Zaradenie prváčikov do tried nájdete v prílohe č.3.

Tešíme sa na Vás!  

Prihlášky na stredné školy
Oznam_prihláška na stredné školy

Nové vonkajšie žalúzie
Nové žalúzie poďakovanie

Darujeme 2% z dane
návod + tlačivo

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

AKTUALITY

Logo VLK