Základná škola M. R. Štefánika vznikla v roku 1931 ako Štefánikova štátna ľudová škola. Zmenou politických pomerov tento názov zanikol a neskôr sa už vôbec nepoužíval.

Nová dvadsať triedna základná škola bola uvedená do prevádzky v roku 1961. V apríli 1997 MŠ SR prinavrátilo škole čestný názov Základná škola Milana Rastislava Štefánika.

V roku 1997 darovala MS škole bustu M. R. Štefánika, ktorá je vo vestibule školy.

Pri príležitosti 40. výročia založenia školy dňa 30. 11. 2001 OÚ v Senci, Odbor školstva, mládeže a telesnej kultúry udelil škole Čestné uznanie za obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie.

Základná škola M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji je štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou s účinnosťou od 1. januára 2002 na základe zriaďovacej listiny, ktorú vydal Okresný úrad v Senci, Hurbanova 21, 903 01 Senec dňa 6. 12. 2001 pod č. 12603/01/2001 a podľa dodatku č. 1 vydaného Obcou Ivanka pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji dňa 1. 7. 2002 pod č. 1598/2002.

Škola na základe tejto zriaďovacej listiny vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Škole bolo pridelené identifikačné číslo organizácie. Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať vo svojom mene vo všetkých záležitostiach.