Metodické združenia, predmetové komisie a koordinátori

Metodické združenia
1. ročník vedúca Matilda Antalicová
2. ročník vedúca Mgr. Zuzana Fibingerová
3. ročník vedúca Mgr. Miroslava Pavlíková
4. ročník vedúca Mgr. Iveta Pitáková
ŠKD vedúca Miroslava Hitková
Predmetové komisie pre vzdelávacie oblasti
Jazyk a komunikácia vedúca Mgr. Hana Tereňová
SJL zodpovedná Mgr. Hana Tereňová
ANJ 5.-9. ročník zodpovedná Mgr. Katarína Bariaková
NEJ zodpovedná Mgr. Jana Majtánová
Človek a príroda vedúca Mgr. Miroslava Petrovská
FYZ zodpovedná Mgr. Lukáš Laho
CHE zodpovedná Mgr. Veronika Paulinová
BIO zodpovedná Mgr. Miroslava Petrovská
Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty vedúca Mgr. Lucia Malíková
DEJ, GEG, OBN, ETV/NBV v 5.-9. ročníku zodpovedná Mgr. Lucia Malíková
Matematika a práca s informáciami/IFV vedúca Mgr. Denisa Baričičová
MAT, INF zodpovedná Mgr. Denisa Baričičová
Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb vedúca Mgr. Miroslava Petrovská
THD zodpovedná Mgr. Eleonóra Bučková
VYV,HUV, TSV zodpovedná Mgr.Marek Kapišovský
Žiacky parlament
Mgr. Iveta Pitáková
Mgr. Hana Tereňová