Metodické združenia, predmetové komisie

Metodické združenia
1. ročník vedúca Mgr. Iveta Pitáková
2. ročník vedúca Bc. Veronika Kovácsová
3. ročník vedúca Mgr. Zuzana Fibingerová
4. ročník vedúca Mgr. Miroslava Pavlíková
ŠKD vedúca Miroslava Hitková
Predmetové komisie pre vzdelávacie oblasti
Jazyk a komunikácia vedúca Mgr. Hana Tereňová
SJL zodpovedná Mgr. Hana Tereňová
ANJ 5.-9. ročník zodpovedná Mgr. Katarína Bariaková
NEJ zodpovedná Mgr. Jana Majtánová
Človek a príroda vedúca Mgr. Miroslava Hajas
FYZ zodpovedný Mgr. Lukáš Laho
CHE zodpovedná Mgr. Silvia Lacová
BIO zodpovedná Mgr. Miroslava Hajas
Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty vedúca Mgr. Lucia Malíková
DEJ, GEG, OBN, ETV/NBV v 5.-9. ročníku zodpovedná Mgr. Lucia Malíková
Matematika a práca s informáciami/IFV vedúca Mgr. Denisa Baričičová
MAT, INF zodpovedná Mgr. Denisa Baričičová
Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb vedúci Mgr. Marek Kapišovský
THD zodpovedný PaedDr. Peter Hudák
VYV,HUV, TSV zodpovedná Mgr.Marek Kapišovský