Školský rok sa začína 1. septembra 2019.
Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020.
Školské vyučovanie v druhom polroku sa končí 30. júna 2020.

Termíny školských prázdnin
Jesenné prázdniny 30. október 2019 – 31. október 2019
Vianočné prázdniny 23. december 2019 – 7. január 2020
Polročné prázdniny 3. február 2020
Jarné prázdniny 17. február 2020 – 21. február 2020
Veľkonočné prázdniny 9. apríl 2020 – 14. apríl 2020
Letné prázdniny 1. júl 2020 – 31. august 2020

 

Hlavné úlohy školy

  • Rozširovať vyučovanie anglického a nemeckého jazyka
  • Dôraz na vyučovanie predmetov informatická výchova a informatika
  • Zvyšovať počítačovú gramotnosť učiteľov a žiakov
  • Dbať na zdravotnú a telesnú zdatnosť detí
  • Spravodlivé hodnotenie žiakov testovaním

Učebné plány

Učebný plán v 1.-4. ročníku ZŠ
ISCED 1 – Inovované
Vzdelávacia oblasť Predmet 1. 2. 3. 4.
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 8+1 7+1 7+1
Anglický jazyk 2 2 3 3
Matematika a práca s informáciami Matematika 4 4 4 4
Informatika 1 1
Človek a príroda Prvouka 1 2
Prírodoveda 1+1 2
Človek a spoločnosť Vlastiveda 1 2
Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1 1 1 1
Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1 1
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 2 2 1 1
Hudobná výchova 1 1 1 1
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 2 2 2
Spolu 22 23 25 26

 

Učebný plán v 5.-9. ročníku ZŠ
ISCED 2 – Inovované
Vzdelávacia oblasť Predmet 5. 6. 7. 8. 9.
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 5 5 4 5 5
Anglický jazyk 3+2 3+2 3 3 3+1
Nemecký jazyk 2 2 2
Matematika a práca s informáciami Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 5
Informatika 1 1 1 1 0+1
Človek a príroda Fyzika 2 1 2 1
Chémia 2 2 1
Biológia 2 1 2 1 1
Človek a spoločnosť Dejepis 1 1+1 1 1 2+1
Geografia 2 1 1+1 1 1
Občianska náuka 1 1 1 1
Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1 1 1 1 1
Človek a svet práce Technika 1 1 1 1 1
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 1 1 1 1
Hudobná výchova 1 1 1 1
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 2 2 2 2
Spolu 27 29 30 30 30

 

Metodické združenia, predmetové komisie a koordinátori

Metodické združenia
1. a 2. ročník vedúca Matilda Antalicová
3. a 4. ročník vedúca Mgr. Ingrit Őlschlägerová
ŠKD vedúca Miroslava Štefanovičová

Predmetové komisie pre vzdelávacie oblasti

Jazyk a komunikácia vedúca Mgr. Martina Zigová
SJL zodpovedná Mgr. Martina Zigová
ANJ 1.-4. ročník zodpovedná Mgr. Eleonóra Holičová
ANJ 5.-9. ročník zodpovedná Mgr. Katarína Bariaková
NEJ zodpovedná Mgr. Jana Majtánová
Človek a príroda vedúca RNDr. Dana Žamborová
FYZ zodpovedná RNDr. Dana Žamborová
CHE zodpovedná Mgr. Eva Chovancová
BIO zodpovedná Mgr. Miroslava Petrovská
Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty vedúca Mgr. Helena Rabčanová
DEJ, OBN, ETV v 5.-9. ročníku zodpovedná Mgr. Miroslava Mendelová
GEG zodpovedná Mgr. Helena Rabčanová
NBV zodpovedná Mgr. Mária Čaputová
Matematika a práca s informáciami/IFV vedúca Mgr. Denisa Baričičová
Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb vedúca Mgr. Miroslava Petrovská
THD zodpovedná Mgr. Eleonóra Bučková
VYV zodpovedná Mgr. Lenka Varga
HUV zodpovedná Mgr. Veronika Marušáková
TSV zodpovedná Mgr. Miroslava Petrovská
Žiacky parlament
Mgr. Iveta Pitáková
Mgr. Hana Tereňová