Hlavné úlohy školy

  • Rozširovať vyučovanie anglického a nemeckého jazyka
  • Dôraz na vyučovanie predmetov informatická výchova a informatika
  • Zvyšovať počítačovú gramotnosť učiteľov a žiakov
  • Dbať na zdravotnú a telesnú zdatnosť detí
  • Spravodlivé hodnotenie žiakov testovaním

Učebné plány

Učebný plán v 1.-4. ročníku ZŠ
ISCED 1 – Inovované
Vzdelávacia oblasť Predmet 1. 2. 3. 4.
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 8 7+1 7
Anglický jazyk 0+2 0+2 3 3
Matematika a práca s informáciami Matematika 4 4+1 4+1 4+1
Informatika 1 1
Človek a príroda Prvouka 1 2
Prírodoveda 1 2
Človek a spoločnosť Vlastiveda 1 2
Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1 1 1 1
Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1 1
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 2 2 1 1
Hudobná výchova 1 1 1 1
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 2 2 2
Spolu 22 23 25 26

 

Učebný plán v 5.-9. ročníku ZŠ
ISCED 2 – Inovované
Vzdelávacia oblasť Predmet 5. 6. 7. 8. 9.
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 5 5 4 5 5
Anglický jazyk 3+2 3+2 3 3 3+1
Nemecký jazyk 2 2 2+1
Matematika a práca s informáciami Matematika 4 4 4+1 4+1 5
Informatika 1 1 1 1 0+1
Človek a príroda Fyzika 2 1 2 1
Chémia 2 2 1
Biológia 2 1 2 1 1
Človek a spoločnosť Dejepis 1 1+1 1 1 2
Geografia 2 1 1+1 1 1
Občianska náuka 1 1 1 1
Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova 1 1 1 1 1
Človek a svet práce Technika 1 1 1 1 1
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 1 1 1 1
Hudobná výchova 1 1 1 1
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 3 3 2 2 2
Spolu 27 29 30 30 30