Vedenie školy
riaditeľka školy: Ing. Viera Lešková stefanik@zsivanka.sk
ZRŠ pre 1. stupeň: Mgr. Zuzana Bednárová zuzana.bednarova@zsivanka.sk
ZRŠ pre 2. stupeň: Mgr. Katarína Bariaková viera.leskova@zsivanka.sk
Triedni učitelia
I. A Mgr. Zuzana Kovalčíková
I. B Mgr. Iveta Pitáková
I. C Mgr. Mária Szöllössy
I. D Mgr. Lenka Varga
I. E Mgr. Zuzana Bednárová
II. A Mgr. Jana Džubáková
II. B Mgr. Lenka Dendisová
II. C Bc. Veronika Kovácsová
II. D Mgr. Patrícia Račeková
II. E Mgr Peter Ivančík
III. A Mgr. Eleonóra Holičová
III. B Mgr. Katarína Biskupičová
III. C Ing. Antónia Véghová
III. D Mgr. Zuzana Fibingerová
III. E Mgr. Adriana Janovcová
IV. A Mgr. Jana Petrová
IV. B Mgr. Miroslava Pavlíková
IV. C Ing. Mgr. Katarína Mraffková
IV. D PhDr. Denisa Rollerová
IV. E Mgr. Zuzana Čambálová
V. A Mgr. Kristína Melušová
V. B Mgr. Miroslava Petrovská
V. C Mgr. Eva Laurincová
V. D PhDr. Barbara Ҫoban
V. E Mgr. Daniela Krišková
VI. A Mgr. Lukáš Laho
VI. B Mgr. Mária Čaputová
VI. C Mgr. Martina Konrádová
VI. D Mgr. Zuzana Russelová
VII. A Mgr. Michaela Burtovská
VII. B Mgr. Hana Tereňová
VII. C Mgr. Lucia Malíková
VII. D Mgr. Jana Majtánová
VIII. A Mgr. Denisa Baričičová
VIII. B Mgr. Veronika Marušáková
VIII. C Mgr. Renáta Pivarníková
IX. A Ing. Zuzana Rakárová
IX. B Mgr. Marek Kapišovský
IX. C RNDr Dana Žamborová
Netriedni učitelia
Lea Hanicová
PaedDr. Peter Hudák
Mgr. Miroslav Jašek
Mgr. Anna Kunová
Mgr. Silvia Lacová
Mgr. Helena Rabčanová
Mgr. David Ručka
Inkluzívny tím
školský psychológ Mgr. Veronika Ďuratná
školský špec. pedagóg Mgr. Lucia Jurčáková 0910 200 287
školský špec. pedagóg Mgr. Veronika Heribanová
asistent učiteľa Mgr. Ján Kapusta
asistentka učiteľa Bc. Diana Košíková
Koordinátori školy
Finančná gramotnosť Mgr. Jana Majtánová
Informatizácie Mgr. Zuzana Rakárová
Primárnej prevencie Mgr. David Ručka
Environmentálnej výchovy Mgr. Lenka Varga
Výchovy k manželstvu a rodičovstvu Mgr. Michaela Burtovská
Zelenej školy Mgr. Lenka Varga
Mgr. Michaela Burtovská
Kariérny poradca Mgr. Veronika Ďuratná
Výchovný poradca Mgr. Veronika Ďuratná
Školská knižnica Mgr. Hana Tereňová

Metodické združenia, predmetové komisie a koordinátori

Metodické združenia
1. ročník vedúca Mgr. Iveta Pitáková
2. ročník vedúca Bc. Veronika Kovácsová
3. ročník vedúca Mgr. Zuzana Fibingerová
4. ročník vedúca Mgr. Miroslava Pavlíková
ŠKD vedúca Miroslava Hitková
Predmetové komisie pre vzdelávacie oblasti
Jazyk a komunikácia vedúca Mgr. Hana Tereňová
SJL zodpovedná Mgr. Hana Tereňová
ANJ 5.-9. ročník zodpovedná Mgr. Katarína Bariaková
NEJ zodpovedná Mgr. Jana Majtánová
Človek a príroda vedúca Mgr. Miroslava Petrovská
FYZ zodpovedný Mgr. Lukáš Laho
CHE zodpovedná Mgr. Silvia Lacová
BIO zodpovedná Mgr. Miroslava Petrovská
Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty vedúca Mgr. Lucia Malíková
DEJ, GEG, OBN, ETV/NBV v 5.-9. ročníku zodpovedná Mgr. Lucia Malíková
Matematika a práca s informáciami/IFV vedúca Mgr. Denisa Baričičová
MAT, INF zodpovedná Mgr. Denisa Baričičová
Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb vedúci Mgr. Marek Kapišovský
THD zodpovedný PaedDr. Peter Hudák
VYV,HUV, TSV zodpovedná Mgr.Marek Kapišovský
Žiacky parlament
Mgr. Iveta Pitáková
Mgr. Hana Tereňová
Prevádzkoví zamestnanci školy
Ekonómka Oľga Karavanová karavanova5@gmail.com
Personalistka Eva Vithalmová eva.vithalmova@zsivanka.sk
Školník Ľubomír Jambrich
Vrátnička Zuzana Koudelová
Upratovač/ka Zuzana Borárošová
Milan Nagy
Janka Oboňová
Renáta Salkovičová
Eva Šandorová