Poplatok za ŠKD v šk. roku 2022/2023 od 1.1.2023

Platba za ŠKD sa uhrádza vopred do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, bezhotovostne na účet ZŠ vedený vo VÚB banke, a. s.:

č. účtu: SK39 0200 0000 0016 3451 6951.
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí
na jedného žiaka mesačne je 50,00 €.

POZNÁMKA

Deti s trvalým pobytom Ivanka platia 25 eur (25 eur im prispieva obec Ivanka)
Deti s trvalým pobytom Zálesie platia 34 eur (16 eur im prispieva obec Zálesie)
Deti s iným trvalým pobytom platia plnú sumu 50 eur

Pri prevode prosíme uviesť do informácie pre príjemcu:

MENO DIEŤAŤA (nie rodiča), TRIEDU A MESIAC, ktorého sa platba týka

napr. Mirko Hruska, 1.A, 09+10/2022

Pri trvalom príkaze uveďte do informácie pre príjemcu len: meno dieťaťa a triedu.

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: je potrebné tiež uvádzať.