Na základe VZN obce Ivanka pri Dunaji č. 7/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Ivanka pri Dunaji a Dohody o poskytovaní dotácie na žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v Školskom klube detí obecné zastupiteľstvo obce Ivanka pri Dunaji

uznesením č.8/2019 bolo schválené: 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí na jedného žiaka  mesačne je 36,00 €.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí  sa uhrádza vopred do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, bezhotovostne na účet ZŠ vedený vo  VUB banke, a.s. č. ú. Vo formáte

IBAN SK39 0200 0000 0016 3451 6951 Pri neuhradení poplatku zákonným zástupcom za predchádzajúce tri mesiace, bude žiak zo školského klubu detí vylúčený riaditeľom školy.

Riaditeľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Pri prevode prosíme uviesť:

Sumu prosíme poukázať na účet: IBAN SK39 0200 0000 0016 3451 6951

variabilný symbol – číslo (ktoré Vám bolo pridelené)

konštantný symbol: 0308

do popisu uviesť meno dieťaťa (nie rodiča), triedu a mesiac, ktorého sa platba týka.

POZNÁMKA

Deti s trvalým pobytom v Ivanke platia 18 eur mesačne (dotáciu 18 eur im prispieva obec Ivanka pri Dunaji).

Deti s trvalým pobytom v Zálesí platia 20 eur mesačne (16 eur im prispieva obec Zálesie), avšak ak zákonný zástupca je zamestnancom obce Ivanka pri Dunaji a ňou zriadených organizácií, platí mesačne 18 eur (dotáciu 2 eurá mu prispieva obec I. pri Dunaji). Deti s trvalým pobytom mimo vyššie uvedených obcí platia 36 eur mesačne, avšak ak zákonný zástupca je zamestnancom obce Ivanka pri Dunaji a ňou zriadených organizácií, platí mesačne 18 eur (dotáciu 18 eur mu prispieva obec I. pri Dunaji).