POPLATOK ZA ŠKD v šk. roku 2023/2024 od 1.2.2024

Na základe VZN č. 11/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Dunaji bolo schválené:

Platba za ŠKD sa uhrádza vopred do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, bezhotovostne na účet ZŠ vedený vo VÚB banke, a. s.:

č. účtu: SK39 0200 0000 0016 3451 6951.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí na jedného žiaka mesačne je 70,00 €.

POZNÁMKA

Deti s trvalým pobytom Ivanka (nie prechodným) platia 35 eur (35 eur im prispieva obec Ivanka).

Deti s trvalým pobytom Zálesie alebo s iným trvalým pobytom platia plnú sumu 70 eur.

Pri prevode prosíme uviesť do informácie pre príjemcu:

MENO DIEŤAŤA (nie rodiča), TRIEDU A MESIAC, ktorého sa platba týka
napr. Janko Muška, 1.A, 09+10/2023

Prosím nezabudnite uviesť variabilný symbol, uľahčí to priradenie platby.
Pri trvalom príkaze uveďte do informácie pre príjemcu len: meno dieťaťa a triedu.
Konštantný symbol: 0308

Dieťa je prihlásené na celý školský rok, poplatok sa teda uhrádza mesačne, nezávisle od počtu dní dieťaťa v ŠKD.