Poplatok za ŠKD v šk. roku 2021/2022
Platba za ŠKD sa uhrádza vopred do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, bezhotovostne na účet ZŠ vedený vo VÚB banke, a.s.:

č. účtu: SK39 0200 0000 0016 3451 6951.
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí
na jedného žiaka mesačne je 36,00 €.
Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

POZNÁMKA

Deti s trvalým pobytom v Ivanke platia 18 eur mesačne (18 eur im prispieva obec).

Deti s trvalým pobytom v Zálesí platia 20 eur mesačne (16 eur im prispieva obec Zálesie).

Deti s trvalým pobytom mimo vyššie uvedených obcí platia 36 eur mesačne.
Pri prevode prosíme uviesť do informácie pre príjemcu:

MENO DIEŤAŤA (nie rodiča), TRIEDU A MESIAC, ktorého sa platba týka.

Napr.: Mirko Hruska, 1.A, 09+10/2021

Pri trvalom príkaze uveďte do informácie pre príjemcu len: meno dieťaťa a triedu.

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: je potrebné tiež uvádzať, poskytne Vám ho Vaša vychovávateľka v oddelení.