Projekt Separujme pre krajšiu Ivanku

Na facebookovej stránke prebehlo hlasovanie o projekte Separujme pre krajšiu Ivanku, ktorý bol úspešný.

Aj naša škola sa do tohto projektu aktívne zapojila, pretože téma odpadov a separácie je akútnou nielen pre našu, ale najmä nasledujúce generácie.

Súčasťou projektu bola súťaž o návrh MASKOTA pre separáciu odpadu pre Ivanku pri Dunaji. Súťaž prebiehala v dňoch 17.9.-20.9.2019. Úlohou súťažiacich tried (jednotlivcov) bolo pripraviť návrh MASKOTA a dať mu meno. Z navrhnutých maskotov bolo vybratých najkrajších 5, z ktorých sa hlasovaním návštevníkov workshopu 28.9.2019 vybral víťazný návrh. Víťazom sa stal Separik Štefánik.

Projekt Separujme pre krajšiu Ivanku sa konal aj formou workshopu v Ivanke pri Dunaji 28.9.2019 od 15.00 hod, na ktorom naša škola prezentovala príspevky žiakov Zelenej školy a aktívne sa prezentovali tvorivými dielňami.