Zelená škola … ako sa to všetko začalo?

V školskom roku 2018/2019 o takomto čase sme mali v každej triede len jeden smetný kôš, na všetko 🙁
papier, ohryzky, obal z desiaty, všetko spolu. :(Preto sme sa rozhodli, že naša škola s týmto problémom niečo urobí a posnažíme sa, aby sme boli „zelenou školou“.
Čo Zelená škola vlastne je???
Environmentálno-vzdelávací program a aj najväčší vzdelávací program na svete. Jeho súčasťou sú aj podmienky, ktoré treba splniť v certifikačnom období trvajúcom 2 roky, aby sme získali zelenú vlajku. Museli sme vytvoriť enviromentálny akčný plán, čiže skrátene EAP, pričom sme vyberali zo 7 tém: Voda, Energia, Potraviny, Doprava a ovzdušie, Zelené obstarávanie, Zeleň a ochrana prírody alebo Odpad. Rozhodli sme sa v školskom roku 2018/2019 a 2019/2020 pre prioritnú tému Odpad, pretože ho tvorí každý z nás a je naším každodenným, ale aj celosvetovým problémom.

A čo ďalej? Nasledovalo 7 krokov Zelenej školy

 1. Kolégium Zelenej Školy
  Získať priateľov
 2. Environmentálny audit školy
  Zistiť, ako sme na tom
 3. Environmentálny akčný plán
  Zoradiť naše nápady
 4. Monitoring a hodnotenie
  Zhodnotiť, ako nám to ide
 5. Proenvironmentálna výučba
  Zaujať ostatných
 6. Informovanie a zapojenie komunity
  Zaktivizovať okolie
 7. Ekokódex
  Zakresliť naše hodnoty

Naším 1. cieľom bolo zabezpečiť separovanie odpadu v škole. Splnené 🙂 Separujeme!

2. cieľom je prostredníctvom enviroaktivít zvýšiť povedomie žiakov, miestnej komunity, ale aj povedomie učiteľov o nebezpečenstve nadmernej tvorby odpadu. Čakajú nás testy na enviromentálnu gramotnosť, zber batérií, workshopy na tému triedený zber odpadu, nekupujme to, čo nepotrebujeme, exkurzie do Spaľovní v Bratislave, zber PET vrchnákov a papiera, výmenná burza Prines, čo nepotrebuješ, možno sa hodí druhému a veľmi dúfame, že sa nám podarí vyrobiť infoekodomček, kde nájdeme údaje o tom, ako dlho trvá napríklad rozklad skla alebo plechovky či žuvačky v prírode.

Držte nám palce
Kolégium Zelenej školy